PL

Inne

Konwersja nagrań

Dyrektywa MiFiD II nakłada na podmioty rynku finansowego obowiązek przechowywania zarejestrowanych rozmów przez okres co najmniej pięciu lat. Wprowadza również obowiązek zapewnienia dostępu do zarchiwizowanych nagrań zarówno organom nadzoru, jak i klientom, bezzwłocznie, na każde żądanie.

Artykuł 17, pkt 7 dyrektywy MiFiD II określa wymogi organizacyjne związane z przechowywaniem i dostępem do nagrań w następujący sposób:

„7. (..) Zapisy przechowywane na podstawie niniejszego ustępu udostępnia się klientowi na jego żądanie oraz przechowuje się je przez okres pięciu lat, a w przypadku gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do siedmiu lat.”

Co proponujemy?

Konwersję nagrań i jednolite narzędzia aplikacyjne do:

  • przechowywania
  • zarządzania
  • odtwarzania
  • kopiowania nagrań

Po co?

  • szybki dostęp do archiwów
  • optymalizacja pracy
  • niższe koszty eksploatacji
  • bezpieczeństwo prawne i organizacyjne

Na bazie wieloletniej praktyki w zakresie cyfrowej rejestracji dźwięku i wieloletniego doświadczenia wynikającego z działalności w branży teleinformatycznej, opracowaliśmy rozwiązanie służące do konwersji nagrań z różnych typów rejestratorów rozmów do jednolitego formatu oraz importu nagrań do tej samej, spójnej bazy danych. Świadczone przez nas usługi konwersji nagrań są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie utrzymanie archiwum nagrań w wymaganej, wieloletniej perspektywie jego przechowywania i dostępu jest bardzo kosztowne lub niemożliwe z powodów technologicznych, związanych z np. wycofywania wsparcia dla użytkowanych rejestratorów przez samych producentów urządzeń, lub decyzji biznesowych, związanych np. fuzjami i konsolidacjami instytucji finansowych. Możliwość ujednolicenia dokumentacji elektronicznej (cyfrowych zapisów rozmów) wpływa również na optymalizację pracy personelu, który, z racji wykonywanych zadań, powinien mieć dostęp do nagrań gromadzonych w danej instytucji niezależnie od źródła z jakiego pochodzą archiwa.

Company