PL

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY 


SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM Sp. z o.o., ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin


25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), chcemy więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem przejrzysty dla Ciebie. 

Celem niniejszego komunikatu jest zaprezentowanie pełni praw jakie posiadasz w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie między innymi art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

Na początku chcemy Ci wyjaśnić czym tak na prawdę jest RODO


RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

Aby Twoje dane były przetwarzane i przechowywane zgodnie z nowymi normami przetwarzania Danych Osobowych i aby odpowiadały one w pełni postanowieniom ww. Rozporządzenia, prezentujemy niniejszą Politykę prywatności naszej firmy. 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin reprezentowana przez wybranego Członka Zarządu.

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres mail: rodo@sim.com.pl 

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na formularzu kontaktowym naszej strony internetowej, lub poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na naszą pocztę internetową, bądź otrzymaliśmy je od Ciebie przy zamawianiu usług w naszej firmie lub zostały przekazane telefonicznie, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie lub poprzez wiadomość na portalu społecznościowym.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę Inżynierów SIM?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

a) potrzebujemy Twoich danych, aby realizować swoje usługi i działania marketingowe;

b) obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), kontaktujemy się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.


5. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

a) dopasowanie ofert;

b) prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;

c) kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

d) zapewnienie bezpieczeństwa;

e) prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert;

f) zapisywanie danych w plikach cookies; 

g) gromadzenia danych ze stron www.;

h) organizowanie akcji promocyjnych.


6. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o., ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin lub przesyłając e-mail na adres: rodo@sim.com.pl  Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych przez jej wycofaniem. 


7. Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć, a następnie wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć zamówioną usługę. Dane konieczne do realizacji ww. celu będą następujące: adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, natomiast w celu wystawienia faktur: nazwa firmy, adres firmy oraz numer NIP.


8. Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcesz podać tych danych osobowych, usługa zamówiona przez Ciebie, nie zostanie zrealizowana.


9. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.


10. Jeżeli wyrazisz zgodę i otrzymamy przesłane przez Ciebie dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i ewentualnie numer telefonu, będziemy mogli wysyłać:

a) darmowe informacje o ofercie naszej Spółki;

b) akcje promocyjne;

c) niezapowiedziane oferty handlowe.


11. Jakie są Twoje uprawnienia wobec Spółki Inżynierów SIM w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


12. Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych, drogą elektroniczną, dziecku;

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy z Tobą zawartej ale przede wszystkim przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny;

e) masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe.


13. W jakich sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?

a) gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dane są przetwarzane do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

b) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


14. Jeżeli chcesz poznać szczegółową Procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą obowiązującą w naszej firmie znajdziesz ją pod tym linkiem ……………………

wraz z Wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. 


15. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane firmom kurierskim dostarczającym zamówienie, firmom które realizują płatność. Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.


16. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

a) przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej 

z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w tym obsługi reklamacji;

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

statystycznych i archiwizacyjnych;

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

b) przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c) Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż wystąpisz z rezygnacją otrzymywania korespondencji.


17. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG ani do żadnych organizacji międzynarodowych.


18. Możesz otrzymywać dodatkowe informacje handlowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Administratora.


19. W związku z tym, że system informatyczny Spółki Inżynierów SIM Sp. z o.o. ma dostęp do sieci publicznej, Administrator wdrożył konieczne środki techniczne aby utrzymać zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. 


Oświadczamy, iż Twoje dane są należycie chronione przez naszą Spółkę. Wszyscy nasi pracownicy przestrzegają zasad ochrony danych osobowych. Stosujemy wewnętrznie obowiązującą Politykę Ochrony Danych Osobowych Przetwarzanych w Spółce Inżynierów SIM Sp. z o.o. wraz z załącznikami.