PL
Projekty UE

POPW 1.3.1Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu ComatIQ do zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych”  w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek europejski nowego produktu: ComatIQ - system zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych, wykorzystujący adaptacyjne modele zachowań użytkowników i urządzeń.

 

Wartość projektu:


1 721 250,00 PLN  

 

Wartość dofinansowania:

1 202 925,00 PLN