PL
Projekty UE

POIR 3.3.3

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Celem projektu jest promocja marki produktowej COMPREC na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań promocyjnych, przewidzianych w programie promocji branży IT/ICT. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym. Skutkować to będzie nawiązaniem nowych kontaktów, co przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów z eksportu. W dalszej perspektywie sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia pozwoli Spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo, celem projektu jest umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na perspektywicznych rynkach.
 
Całkowita wartość projektu: 175 200,00 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 175 200,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 131 400,00 zł