Политика за поверителност

ППолитика за защита на личните данни

в Дружество на SIM инженерите ООД

На основание чл. 32 от Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016  относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО ( общ регламент за защита на данните – GDPR),  с цел прилагане на технически и организационни мерки, осигуряващи защита на обработваните лични данни, подходящи за рискове и категории защитени данни, по-специално за защита на данните срещу неоторизиран достъп от неупълномощени лица, обработка в нарушение на горепосочения Регламент, и промяна, загуба, повреда или унищожаване, както и по силата на законовите правомощия за осигуряване на изпълнението на целите и задачите, за които е създадено Дружеството на SIM инженерите ООД, се въвежда тази Политика за безопасност за обработка на лични данни в Дружеството на SIM инженерите ООД.

§ 1.

Предварителни разпоредби

Политиката определя принципите за обработка и защита на личните данни в Дружеството на SIM инженерите ООД за осигуряване на съвместимост на обработката на лични данни с изискванията на GDPR и разпоредбите на действащото полско законодателство по отношение на обработката на лични данни. Политиката е набор от предписания и основание за Дружеството на SIM инженерите за внедряване на изискванията, процедурите и правилата за защита на личните данни.

Политиката включва:

описание на правилата за защита на данните, приложими в Дружеството на SIM инженерите ООД;

набор от процедури, инструкции и подробни правила относно обработката на лични данни в Дружеството на SIM инженерите ООД, по отношение на отделните области за защитата на личните данни;

Политиката се прилага за всички служители и сътрудници на Дружеството на SIM инженерите ООД, като отговорните служители за спазване на разпоредбите на Политиката са:

Управителен съвет;

Организационните отдели на Дружеството на SIM инженерите ООД, в които се обработват лични данни;

Работниците и служителите.

За ефективното изпълнение на Политиката, вземайки предвид обхвата, контекста и целите на обработката и риска от нарушаване на правата или свободите на физическите лица с различна вероятност и сериозност, Дружеството на SIM инженерите ООД осигурява:

прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съответствие на обработката на лични данни с правните изисквания и необходимата защита на обработваните лични данни;

постоянно наблюдение на съответствието на обработката на лични данни с правните изисквания и необходимата защита на обработваните лични данни чрез постоянен мониторинг и актуализации;

контрол и надзор върху обработката на личните данни.

Надзорът върху спазването на разпоредбите на Политиката се осигурява от Управителния съвет. Надзорът, посочен в предходното изречение, има за цел по-специално, но не изключително, да гарантира, че дейностите, свързани с обработката на лични данни в Дружеството на SIM инженерите ООД са съобразени със законовите изисквания и разпоредбите на Политиката.

Дружеството на SIM инженерите ООД гарантира съответствие на поведението на контрагентите, включително, и по-специално, на обработващите лица с разпоредбите на Политиката, доколкото това е уместно във всички ситуации, при които на тези субекти на данни се прехвърлят лични данни за обработка, включително за съхранение.

Политиката се съхранява и предоставя на хартиен и електронен носител в централата на Дружеството на SIM инженерите ООД, ул. Стефчик 34, 20-151 Люблин

§ 2      

Речник на понятията

Когато в настоящата Политика се използват следните определения или фрази, трябва да имат значенията, посочени по-долу:

Политика – означава тази Политика заедно с всички евентуални Приложения;

Администратор на личните данни е Дружеството на SIM инженерите ООД със седалище: ул. Стефчик 34, 20-151 Люблин (в текста е посочено като Дружеството на SIM инженерите).

Лични данни – означава информация за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, като: име, идентификационен номер, данни за местоположението, интернет идентификатор или един или повече специфични фактори, определящи физическа, физиологична, генетична, психологическа, икономическа, културна или социална самоличност на физическо лице; като са посочени в чл. 4, т. 1 GDPR;

GDPR – Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО ( общ регламент за защита на данните – GDPR), (ОВ ЕС  L 119, стр. 1)

Упълномощено лице – означава лице, упълномощено от администратора да обработва лични данни в даден диапазон;

Обработка – означава операция или набор от операции, извършвани върху лични данни или набори от лични данни по автоматизиран или неавтоматизиран начин, като събиране, записване, организиране, подреждане, съхраняване, адаптиране или промяна, сваляне, разглеждане, използване, оповестяване чрез изпращане, разпространение или по друг начин споделяне, съгласуване или свързване, ограничаване, заличаване или унищожаване, както са посочени в чл. 4, т. 2 от GDPR;

Набор от данни – означава всеки подреден набор от лични данни, достъпен според специфични критерии;

Обработващ субект – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, организационна единица или друго лице, което обработва личните данни от името на Дружеството на SIM инженерите ООД със седалище на ул. Стефчик 34, 20-151 Люблин;

Удостоверяване – означава дейност, чиято цел е да провери декларираната от Потребителя идентичност;

Служители – означава лицата, работещи в Дружеството на SIM инженерите ООД по трудово правоотношение, както и физическите лица, които работят за Дружеството по граждански договор;

Система – означава Система за защита на личните данни в Дружеството на SIM инженерите ОООД, посочена в § 5 от Политиката;

Чувствителни данни – означава личните данни, посочени в чл. 9 от GDPR.

§ 3

База за защита на личните данни в Дружеството на SIM инженерите ООД

Дружеството на SIM инженерите ООД осигурява прилагането на технически и организационни мерки, необходими за гарантиране на поверителност, интегритет, отчетност и непрекъснатост на обработваните данни.

Оправомощените лица и всички други лица, на които се предоставят обработваните в Дружеството на SIM инженерите лични данни, са длъжни да обработват личните данни в съответствие с изискванията на закона и в съответствие с разпоредбите на Политиката, както и с другите вътрешни правни актове или вътрешни процедури, свързани с обработката на лични данни.

В момента на наемане на служители и в хода на работния процес, Дружеството на SIM инженерите гарантира, че:

Служителите, преди да започнат да изпълняват служебните си задължения, получават адекватни познания за принципите на обработка и защита на личните данни в Дружеството на SIM инженерите.

всеки служител, в писмена форма, е упълномощен да обработва лични данни до необходимата степен и е длъжен да запази поверителността и целостта на личните данни, в съответствие с образеца, съставляващ Приложение № 1 към тази Политика, образецът на регистъра на лицата, упълномощени да обработват лични данни, представлява Приложение № 2 към тази Политика;

всеки от служителите на Дружеството на SIM инженерите е задължен за следното:

стриктно да спазва обхвата на упълномощаването;

да спазва законовите изисквания и разпоредбите на Политиката относно обработката;

да запазва поверителността на личните данни;

да запазва поверителността относно начина на запазване на поверителността и интегралността на личните данни;

незабавно да уведомява Администратора за всички инциденти, свързани с нарушаване на сигурността на личните данни.

Дружеството на SIM инженерите гарантира, че личните данни се обработват:

в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен начин за лицето, субект на тези данни;

събират се за конкретни, изрични и законни цели и няма да се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели;

личните данни са адекватни, релевантни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват;

личните данни са правилни и, ако е необходимо, се актуализират; предприемат се всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неправилни с оглед на целите, за които се обработват, незабавно да бъдат заличавани или коригирани;

личните данни се съхраняват във форма, която прави невъзможна идентификацията на лицето, за което се отнасят, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните се обработват;

обработват се по начин, осигуряващ адекватна сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или неправомерна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, посредством подходящи технически или организационни мерки.

При обработката на лични данни в съответствие с правилата, изложени в ал. 1, Дружеството на SIM инженерите реализира обработката съгласно следните принципи:

Законност – Дружеството на SIM инженерите се грижи за защитата на поверителността и обработва личните данни, според изискванията на закона;

Сигурност – Дружеството на SIM инженерите осигурява адекватно ниво на сигурност на личните данни чрез непрекъснато предприемане на действия в тази насока;

Права на субектите на лични данни − Дружеството на SIM инженерите осигурява възможност на лицата, чиито лични данни се обработват да упражняват и реализират своите права;

Отчетност – Дружеството на SIM инженерите осигурява съответното документиране на изпълнението на задълженията си в областта на защитата на личните данни.

Дружеството на SIM инженерите не предоставя на субектите на данни информация в ситуациите, в които тези данни трябва да бъдат поверителни в съответствие със задължението за професионална тайна.

§ 5

Система за защита на личните данни

Дружеството на SIM инженерите осигурява съответствие на обработката на лични данни с нормативните изисквания и чрез въвеждане на следната организационно-техническа система за сигурност, като прилага следното:

ограничаване на достъпа до помещенията, където личните данни се обработват, само за упълномощени лица и с това гарантира, че странични лица могат да пребивават в помещенията, използвани за обработка на лични данни, само в присъствието на упълномощени лица;

заключване на помещенията за обработка на лични данни при отсъствие на обработващия персонал, с цел предотвратяване на достъпа на трети лица;

осигуряване на безопасността на зоната, посочена в ал. 1 буква b на Политиката, срещу случайни фактори като пожар, наводнение или взлом;

използване на шкафчета, чекмеджета или други технически средства, които се заключват, за предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до личните данни, съхранявани в тях;

осигуряване на ефективно премахване или унищожаване на документите, съдържащи лични данни, по начин, който предотвратява последващото им възпроизвеждане;

Осигуряване на хардуерна и информационна сигурност, което включва:

защита на локалната мрежа срещу външни действия;

осигуряване на постоянни актуализации на използвания софтуер;

защита на компютърното оборудване, използвано в Дружеството на SIM инженерите, срещу злонамерен софтуер;

осигуряване на постоянно и повторно архивиране на данни, съхранявани на компютри, сървъри и в мрежата на Дружеството на SIM инженерите;

ограничаване на достъпа до компютърния хардуер, сървъра и локалната мрежа чрез прилагане на правила за удостоверяване;

Мониторинг на промените в процеса на обработка на личните данни в Дружеството на SIM инженерите и непрекъснато управляване на промените, засягащи защитата на личните данни в Дружеството на SIM инженерите.

§ 6

Изпълнение на задълженията към субектите на лични данни

Дружеството на SIM инженерите внедрява методи за управление на съответствието, които позволяват регистрацията и проверката на съгласието на дадено лице за обработка на специфичните му данни за конкретна цел, съгласието за дистанционна комуникация (електронна поща, телефон, SMS, други) и регистрациите на отказ за предоставяне на съгласие, оттегляне на съгласие и подобни действия, като подаване на възражение или ограничаване на обработката.

Дружеството на SIM инженерите се грижи за четливостта и стила на предоставената информация и комуникацията с лицата, чиито лични данни се обработват.

Дружеството на SIM инженерите публикува на уебсайта си и предоставя в своето седалище Политиката за поверителност на Дружеството на SIM инженерите, като по този начин изпълнява задълженията си по чл. 13 от GDPR. Политиката за поверителност включва, но не се ограничава до следната информация:

кой е Администратор на данни;

информация за правата на субектите на данни;

информация за обхвата на обработваните лични данни за отделните цели;

начини за контакт с Дружеството на SIM инженерите по отношение на личните данни.

С цел упражняване на правата на лицето, за което се отнасят личните данни, Дружеството на SIM инженерите осигурява процедури и механизми за идентифициране на данните на конкретни лица, обработвани от Дружеството на SIM инженерите, въвеждането на промени в тях и заличаването им по подходящ начин.

Независимо от разпоредбите на ал. 4 по-горе, Дружеството на SIM инженерите определя начина, по който лицата се информират за обработката на неидентифицируеми данни, когато това е възможно (например с поместваме на табела, че зоната е под видеонаблюдение).

При искане на лице за достъп до неговите данни, Дружеството на SIM инженерите информира лицето, дали обработва данните му и го осведомява за подробностите по обработката, съгласно чл. 15 от GDPR, и дава на лицето достъп до данните, които го засягат. Достъпът до данни може да бъде осъществен чрез издаване на копие на данните.

Дружеството на SIM инженерите издава на лицето, за което се отнасят личните данни, копие от данните, които го засягат, и записва факта, че е издадено първо копие на данните.

Дружеството на SIM инженерите поправя неправилни данни, по искане на лицето, за което се отнасят личните данни. Дружеството на SIM инженерите има право да откаже корекция на данните, освен ако лицето основателно докаже нередности в данните, на които желае да бъде направена корекция. В случай на корекция на данните и по искане на засегнатото лице, Дружеството информира лицето за получателите на данните.

Дружеството на SIM инженерите допълва и актуализира данни, по искане на лицето, за което се отнасят личните данни. Дружеството има право да откаже да допълни данните, ако това допълнение би било несъвместимо с целите на обработката на данни. Дружеството на SIM инженерите може да разчита на изявлението на лицето по отношение на попълнените данни, освен ако това не е достатъчно, съгласно процедурите, приети от Дружеството на SIM инженерите, закона или има основания да счита, че изявлението е ненадеждно.

Дружеството на SIM инженерите заличава данните, в следните случаи:

данните не са необходими за целите, за които са били събрани, нито за обработка за други цели;

съгласието за обработката им е оттеглено и няма друго правно основание за обработка,

лицето е подало ефективен отказ за обработката на такива данни;

данните са обработвани незаконно,

необходимостта от заличаване произтича от законови задължения,

искането се отнася за данните на дете, събрани въз основа на съгласие за предоставяне на услуги на информационното общество, директно предложени на детето.

При заличаване на личните данни, за да гарантира ефективното прилагане на това право, Дружеството на SIM инженерите взема предвид всички принципи за защита на данните, включително сигурността, и проверява дали няма изключения, посочени в чл. 17, ал. 3 от GDPR.

Ако данните, подлежащи на заличаване, са публично оповестени от Дружеството на SIM инженерите, Дружеството на SIM инженерите предприема разумни действия, включително технически мерки, за да информира останалите администратори, които обработват тези лични данни, за необходимостта от заличаване на тези данни и достъпа до тях. В случай на заличаване на данните и по искане на засегнатото лице, Дружеството на SIM инженерите информира лицето за получателите на данните.

Дружеството на SIM инженерите ограничава обработката на данни по искане на лицето, за което се отнасят личните данни, в следните случаи:

лицето оспорва точността на данните – за период от време, в който може да провери верността им,

обработката е незаконна и субектът на данните възразява срещу заличаването на личните данни, като вместо това изисква ограничаване на тяхното използване,

Дружеството на SIM инженерите не се нуждае повече от личните данни за целите на обработката, но данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове,

лицето е възразило срещу обработката по причини, свързани със специалното му положение – докато не се установи дали Дружеството има правно основателни причини, отменящи основанията за възражение.

по време на ограничаването на обработката, Дружеството на SIM инженерите съхранява данните, но не ги обработва (не ги използва, не ги предава) без съгласието на субекта на данните, освен ако не е в процес на установяване, разследване или защита от искове, или защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важни причини от обществен интерес. Дружеството уведомява лицето преди да отмени ограничението за обработка. В случай на ограничения за обработката на данните и по искане на засегнатото лице, Дружеството информира лицето за получателите на данните.

По искане на лицето, Дружеството на SIM инженерите издава в структуриран, често използван машинночетим формат или прехвърля на друг субект, ако това е възможно, данните за това лице, които то е предоставило на Дружеството на SIM инженерите и намиращи се в информационните системи на Дружеството, обработени въз основа на съгласието на това лице или за сключването или изпълнението на сключен с него договор.

Ако дадено лице възрази, на основание мотивирана от него особена ситуация, той / тя може да възрази срещу обработката на данните, посочени в чл. 21 GDPR, а данните се обработват от Дружеството на SIM инженерите въз основа на законния интерес на Дружеството на SIM инженерите или въз основа на задача от обществен интерес, възложена на Дружеството на SIM инженерите, Дружеството на SIM инженерите се задължава да вземе предвид възражението, освен ако Дружеството на SIM инженерите има законен основателен интерес за обработка, който има предимство пред интересите, правата и свободите на лицето, което възразява, или има основания за установяване, разследване или защита от искове.

Ако дадено лице даде отказ за обработката на данните му за директни маркетингови цели от Дружеството на SIM инженерите, Дружеството на SIM инженерите ще вземе предвид отказа и ще спре такава обработка.

§ 7      

Минимизиране на данните

Дружеството на SIM инженерите прилага процедури за реализацията на принципа за минимизиране на обработените лични данни като спазва следното:

адекватност на личните данни за целите на обработката, което включва ограничаване на обема на обработваните лични данни и обхвата на обработката за целите на обработката;

ограничаване на достъпа до лични данни само от упълномощени лица, за които използването на лични данни в специфичен обхват е необходимо за правилното изпълнение на задълженията им;

ограничаване на времето за съхранение на личните данни до периода, за който е необходимо съхранението на личните данни за реализацията на целта на обработката или за изпълнение на наложените задължения на Дружеството на SIM инженерите.

Дружеството на SIM инженерите периодично преглежда количеството обработени данни и обхвата на тяхната обработка, но не по-рядко от веднъж годишно.

Дружеството на SIM инженерите прилага ограничения на достъпа до личните данни чрез прилагане на:

задължения на служителите и сътрудниците за запазване на поверителност, включително в областта на личните данни;

верификация на вътрешните получатели на лични данни чрез предоставяне на отделните служители на специфични разрешения за обработка на личните данни;

прилагане на защитни ИТ мерки за защита на личните данни чрез ограничаване на достъпа до системи, софтуер и мрежови ресурси, използвани при обработката на личните данни;

прилагане на физически технически мерки за защита на личните данни.

Дружеството на SIM инженерите актуализира правата за достъп при промени в състава на персонала, промени в длъжностите на служителите и при промени на обработващите лица. Дружеството на SIM инженерите периодично преглежда определените системни потребители и ги актуализира, но не по-рядко от веднъж годишно.

Данните, чийто обхват на употреба е ограничен във времето, се премахват от системите, от преносимите и основните файлове на Дружеството на SIM инженерите. Такива данни могат да бъдат архивирани и разположени на резервни копия на системите и информациите, обработвани от Дружеството на SIM инженерите.

§ 8

Сигурност на личните данни

Вземайки предвид съвременното състояние на техниката, стойността на внедряване, и контекста и целите на обработката и риска от нарушаване на правата или свободите на физическите лица с различна вероятност и сериозност, Дружеството на SIM инженерите ООД внедрява технически и организационни средства за осигуряване на адекватна защита на личните данни, съответстваща на риска от нарушаване на правата и свободите на физическите лица в резултат на обработката на лични данни от Дружеството на SIM инженерите.

Дружеството на SIM инженерите прилага мерки за непрекъснатост на дейността и предотвратяване на бедствия, т. е. средства за бързо възстановяване на достъпа до личните данни и достъпа до тях в случай на физически или технически инцидент.

§ 9

Нарушаване на защитата на личните данни

За нарушение или опит за нарушаване на принципите на обработка и защита на личните данни се счита по-специално, но не изключително, следното:

Нарушаване на сигурността на информационните системи, в които се обработват личните данни;

предоставяне на лични данни на неупълномощени лица;

обработка на лични данни, която не е в съответствие с приетия обхват и целта на тяхната обработка;

неразрешено или случайно увреждане, загуба, унищожаване или промяна на лични данни.

Дружеството на SIM инженерите без излишно забавяне уведомява лицето за нарушението на защитата на личните му данни, ако това може да предизвика висок риск от нарушаване на правата или свободите на това лице, и незабавно уведомява надзорния орган, но не по-късно от 72 часа от идентифициране на нарушението.

Дружеството на SIM инженерите документира нарушенията, които водят до нарушаване на правата и свободите на физическите лица. Образецът за подаване на съобщение за предполагаемо нарушение на личните данни представлява Приложение № 3, а образецът на регистъра за нарушения представлява Приложение № 4 към тази разпоредба.

Ако рискът от нарушаване на правата и свободите на лицето, чиито лични данни са засегнати, е висок:

Дружеството на SIM инженерите прилага подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки се прилагат към личните данни, за които се отнася нарушението, което прави невъзможно четенето от неоторизирани лица на такива лични данни;

Дружеството на SIM инженерите ще приложи следните мерки за премахване на вероятността от висок риск от нарушаване на правата или свободите на субекта на данните; или това би изисквало непропорционално големи усилия. В този случай се издава публично съобщение или се прилага подобна мярка, с помощта на която субектът на данните също се информира по ефективен начин.

§ 11

Възлагане на обработка

Дружеството на SIM инженерите може да възложи обработването на лични данни на обработващо лични данни лице само въз основа на писмен договор, в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 3 от GDPR.

Дружеството на SIM инженерите може да използва услугите само на други обработващи лица, които предоставят достатъчни гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват извършване на обработката съобразно изискванията на тази разпоредба и защитават правата на субектите на лични данни.

§ 12

Предаване на данни на трета държава

Дружеството на SIM инженерите не прехвърля лични данни в трети държави, разположени извън територията на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите, в които това се случва по искане на лицето, за което се отнасят личните данни.

За да се избегне ситуацията на неразрешен износ на данни, по-специално във връзка с използването на публично достъпни облачни услуги, Дружеството на SIM инженерите периодично проверява поведението на потребителите и, когато е възможно, предоставя еквивалентни решения в съответствие със Закона за защита на данните.

§ 13

Заключителни разпоредби

Политиката влиза в сила в деня на обявяването й.

По въпроси, които не са обхванати в настоящата Политика, се прилагат разпоредбите на GDPR и общите приложими разпоредби на полското и европейско законодателство.

Всякакви промени или допълнения в съдържанието на Политиката трябва да бъдат в писмена форма, в противен случай те са невалидни. Промени или допълнения в Политиката влизат в сила не по-рано от 7 дни след датата на публикуването им.

Приложение № 1 към Политиката за сигурност на личните данни на Дружеството на SIM инженерите

Люблин, ……………… 2019

Разрешение за обработка на лични данни / пребиваване в областта на обработката на лични данни *

На основание чл. 29 от Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016  относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (ОВ ЕС L 119, стр. 1 ) и на основание законовите ми права, упълномощавам господин/госпожа*

…………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

………………………………………………………………………………………………….

(длъжност/ организационна единица)

за обработка на лични данни в обхвата на задълженията, произтичащи от заеманата длъжност.

Същевременно, Вие сте длъжни да обработвате лични данни в съответствие с предоставеното разрешение и разпоредбите на Регламента на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, Закона защитата на личните данни от 10 май 2018 г. и Политиката за защита на личните данни в Дружеството на SIM инженерите, ул. Стефчик 34, 20-151 Люблин.

Вие сте задължен/ задължена да пазите поверителността и конфиденциалността на личните данни и начините на тяхната защита, също и след прекратяване на трудовите правоотношения между нас.

В същото време, за целите на изпълнение на Вашите задължения, Вие имате право да създавате/притежавате/модифицирате справки, регистри и записи, съдържащи лични данни в системата:

…………………………………………………………………………………..………

като едновременно с това, имате задължението да поддържате пълна защита на данните чрез техническите и организационни средства, предвидени в Дружеството на SIM инженерите, ул. Стефчик 34, 20-151 Люблин.

             Разрешението е       валидно за периода от …………… до ……………….

                                                                                   ……………………………………

                                                                             (подпис на Администратора на лични данни)

Дата на изтичане / анулиране * на разрешението: ……………… р. **

*) ненужното се зачерква

** Дата на прекратяване на трудовото правоотношение / дата на прекратяване на гражданския договор.

Приложение № 3 към Политиката за сигурност на личните данни на Дружеството на SIM инженерите

подаване на съобщение за предполагаемо нарушение на личните данни в Дружеството на SIM инженерите

1          Име и фамилия на докладващото лице:

2           Телефон за връзка:

3           Час, дата и място на инцидента:

4           Описание на инцидента:

5           Категории субекти на данни:

1

2

3

4

6.         Приблизителен брой на лицата, чиито данни са предмет на нарушението:

7.         Наименование на субекта или субекта, който може да е получил достъп до данните по неразрешен начин:

8           Забележки на докладващото лице:

9          Дата и подпис на лицето, което е докладвало за нарушението:

10 

Дата и подпис на Координатора по защитата на данните: